Signs of Safety

Signs of safety är ett lösningsfokuserat förhållningssätt som strävar efter att stärka familjernas egna resurser. Vi erbjuder kvalitativa behandlingsinsatser i de familjer där socialtjänsten känner oro. Våra behandlingsinsatser fokuserar på att den unge ska kunna bo kvar i sin naturliga miljö. Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn och unga.

Arbetssätt

Modellen bygger på tre steg:

  1. Kartläggning
  2. Säkerhetsplanering
  3. Uppföljning

Kartläggning

Vi utgår från de fyra grundläggande frågorna i Signs of Safety:
» Framtida risk - vad är vi oroliga för kring barnet om ingenting blir annorlunda?
» Styrkor och skydd - vad fungerar bra?
» Mål - hur behöver det vara eller vad behöver hända för att oron inte ska finnas kvar?
» Säkerhetsskalan – var befinner vi oss mellan framtida risk och säkerhetsmål

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering är ett strukturerat arbetssätt för att tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk undersöka vad som måste hända för att barnen i möjligaste mån ska kunna växa upp tillsammans med sina föräldrar eller sitt naturliga nätverk. Arbetet utgår hela tiden från barnets situation och barnet görs delaktigt genom hela processen på olika sätt, bland annat genom barnsamtal utifrån samtalsverktygen ”Tre hus” och ”Det trygga hemmet”. Vi jobbar också tillsammans med föräldrarna med stöd för att skapa en förklaring för barnen om vad som hänt bakåt och vad de vuxna gör för att det ska bli bra framåt.

Uppföljning

I uppföljningen genomförs regelbundna möten och kontroller enligt säkerhetsplanen. Fokus ligger på säkerhet och trygghet. När målen är uppnådda och säkerhetsplanen varit i drift under en bestämd id kan ärendet avslutas med ett möte där familj, nätverk och socialtjänst deltar.