MI
(Motiverande samtal)

Som en del i vår öppenvård använder vi oss av MI, motivational interviewing eller på svenska motiverande samtal. Det är en samtalsmetod som används i behandling för att skapa och underlätta förändringsprocesser.

Målgrupp

MI har sin utgångspunkt i en modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. En förändringsprocess startar när en person börjar fundera över och problematisera och känna motstridiga känslor över sitt beroende. Just motstridigheten ses som en nödvändig del i möjligheten till förändring. MI undersöker och främjar den motstridigheten. I vårt arbete kartlägger vi tillsammans hur beroendet påverkar det vardagliga livet och hur klienten känner för det och hur denne skulle vilja att det var.

Andra viktiga MI-principer är att:

  • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
  • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför
  • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Vår roll blir att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut för att genomföra förändringen.