Abilamodellen

Vi anpassar vår metod efter individen för att alla människor är unika.

Vi har en egen arbetsmodell som vi kallar Abilamodellen. Den bygger på en tvärvetenskaplig grund, med inslag av vedertagna teorier och metoder, WHO-publikationer samt Socialstyrelsens riktlinjer och direktiv. Modellen bottnar i vår starka värdegrund och i de ledstjärnor som driver oss framåt.

Grundtanken med Abilamodellen är att i ett nära samarbete forma vården för ungdomar, yngre vuxna och familjer där det finns problembilder. Det kan till exempel vara missbruk, kriminalitet, viss psykiatrisk problematik, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, samsjuklighet, omsorgssvikt och utagerande barn.

Syftet med vårt arbete är att hjälpa människor att genomgå förändring, utvecklas, höja sin livskvalitet och leva ett mer självständigt liv.

De konkreta målen med vårt arbetssätt är att klienterna ska hålla kontakt med samhällets vård- och stödsystem, arbetsmarknad, nätverk och andra vitala funktioner som tillsammans kan skapa livskvalitet med ett långsiktigt, uthålligt perspektiv.

Teori

Abilamodellen är lösningsinriktad och relationsbaserad. Den är influerad av flera olika teorier och metoder, för att vi ska kunna hantera många perspektiv och situationer när vi utformar öppenvården.

Vår modell och vårt arbetssätt präglas av flexibilitet. Vi kan alltid utforma insatserna på bästa tänkbara sätt för individen eller familjen. Dessutom är vår modell formad så att den hela tiden kan möta upp och klara av samhällets utveckling och förändringar.

Vi får allt fler uppdrag och vårt arbete lovordas. Givetvis bygger det på att vi har goda resultat.

Arbetssätt

 • I vårt arbetssätt utgår vi från väl beprövade metoder och teoretiska inslag: Case management – ett arbetssätt som utgår från klientens egna mål för förändring och som inkluderar alla resurser och personer i nätverket.
 • MI – Motiverande samtal, på engelska Motivational Interviewing som är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
 • Forskning kring integrerad och intensiv familjebehandling, salutogenes, kognitionsteorier samt common factor-teorier.

Evidensbaserat

Att driva arbetet utifrån en evidensbaserad praktik är för oss en självklarhet, framförallt att insatser ska planeras utifrån individens eller familjens livssituation, egna önskemål, professionell expertis och bästa möjliga kunskap.

Vår arbetsmodell lägger helt naturligt extra stort fokus på individen och familjens egna önskemål, då vi vet vilken kraft det finns i att äga och påverka sin egen process.

Med Abilamodellen som utgångspunkt har vi tagit fram några viktiga ledstjärnor för vårt arbete:

 • Att alltid sätta individen/familjen i centrum.
 • Att alltid väga in alla tänkbara faktorer och perspektiv som kan leda till en förändrad livssituation, ett bättre liv och ett ökat självgående.
 • Att alltid anpassa våra insatser efter det unika i varje enskild människas liv.
 • Att alltid se människan som en resurs.
 • Att alltid möta de människor som vi arbetar med där de befinner sig, både på ett personligt plan och rent fysiskt, oftast i hemmet.
 • Att alltid gå vid sidan av dem vi arbetar med, inte före eller efter.

Abilamodellens fyra steg

 1. Byggande av relation och samarbete
 2. Identifiering och mobilisering
 3. Genomförande
 4. Utfasning