Abilamodellen

Vi anpassar vår metod efter individen för att alla människor är unika.

Abila har tillsammans med Högskolan Dalarna utvecklat en egen modell – Abilamodellen - som är en modell för individuellt anpassad behandling av ungdomar med droganvändningsproblematik. I modellen utgår vi från ett perspektiv där drogproblematik anses vara skapad och underhållen av olika sociala, individuella eller psykiska problem. Vi börjar därför med en bedömning av den unges olika problem och planerar tillsammans med den unge en målinriktad insats, där vi fokuserar på olika områden i ungdomens liv.

Frivillighet och belöning

Abilamodellen utgår från att klienten frivilligt vill delta. Tillsammans med den unge definierar och sätter vi mätbara mål. Genom att den unge själv är med och bestämmer målen ökar chanserna för att uppnå dem.

I Abilamodellen jobbar vi också med belöning. Anledningen till det är att otaliga internationella studier visar att det kan ge bra effekt för att uppnå drogfrihet samt att det är en metod som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer. Belöningens syfte är också att skapa positiva upplevelser av att delta i behandlingen och uppnå drogfrihet.

Behandlingen

Vårt fokus är att skapa en så stor grad av normalitet i den unges liv som möjligt. Vi jobbar med stöd och hjälp till klienten och sköter viktiga kontakter som behövs, exempelvis med familj, skola och psykiatri.

Flexibilitet

Vår modell och vårt arbetssätt präglas av flexibilitet. Utöver missbruk kan Abilamodellen appliceras på exempelvis ungdomar som har psykiska problem eller som är uteslutna från skolan eller andra viktiga områden. Vi utformar alltid insatserna på bästa tänkbara sätt för individen. Vår modell är formad för att hela tiden möta upp och klara av samhällets utveckling och förändringar.

abilamodellen_webb_illustration

Abilamodellen
i fem punkter

  • Evidensbaserad behandling av unga och yngre vuxna
  • Arbetar med klientens bakomliggande problem
  • Baseras på frivillighet och belöning
  • Definierar och sätter mätbara individuella mål
  • Flexibelt och skräddarsytt utifrån varje individ