Case Management

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig när det passar dig!

Jag vill bli kontaktad! Fill 91Created with Sketch. 010-207 09 19 Fill 59Created with Sketch. info@abila.se

Abila jobbar med relationsbaserad behandling enligt case management-metoden. Våra klienter är vanligen familjer, unga vuxna eller människor som är mitt i livet. Gemensamt för dem är en stark vilja att förändra livet.

Abila och The Strenghts Model

Case management är en etablerad behandlingsmetod med lång historia. Själva begreppet omfattar ett flertal olika arbetsprocesser, med den gemensamma nämnaren att behandlaren/terapeuten jobbar i samverkan med klienten och mot de mål som klienten själv sätter upp.

Abila jobbar med The Strenghts Model, ett arbetssätt inom case management som togs fram av den amerikanske professorn Charles Rapp. Vi arbetar alltid utifrån socialtjänstens vårdplan och kompletterar den med vår egen handlingsplan.
Vill veta mer om Socialstyrelsens rekommendationer kring case management? Klicka här. 

Vad är case management?

Grundtanken med case management är att samordna vården för personer med psykiska funktionshinder, beroendeproblem etc. så att de ska kunna leva ett självständigt liv. Det är en insats som passar bra för personer med omfattande och brokiga behov. Våra klienter har i normalfallet någon typ av psykisk funktionsnedsättning, ofta i kombination med psykosomatisk sjukdom och missbruk.

De konkreta målen med vårt arbetssätt är att klienterna ska hålla kontakt med samhällets vård- och stödsystem, arbetsmarknad, nätverk och andra vitala funktioner som tillsammans kan skapa livskvalitet med ett långsiktigt, uthålligt perspektiv.

Ett begrepp – flera metoder

Case management är ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller som alla grundar sig på en metod som växte fram i USA under 1970-talet. Gemensamt för de olika case management-modellerna är en tro på människans inneboende kraft och förmåga.

Syftet med den ursprungliga metoden var att underlätta för tidigare slutenvårdspatienter att bo kvar ute i samhället. Sedan dess har flera modeller utvecklats som alla delar tanken på att behandlingen ska ta avstamp i möjligheter, snarare än i problem. Gemensamt för de modeller som vuxit fram sedan 1970-talet är också den så kallade case-managern. En central person med en koordinerande funktion och ansvar för att utredning, planering och insatser genomförs och följs upp med i samråd med klienten. De olika modellerna skiljer sig åt när det gäller case-managerns roll i behandling och rehabilitering.

Läs mer om hur Abila arbetar med Case Management som metod

Vår metod